GC De Zeyp – Белгия (координатор)

De ZEYP е културен център, разположен в Ганшхорен, една от общините на Брюкселския регион (20 000 жители), с много дейности в сферата на социо-културата и изкуствата: театър, литература, музика, изложби, любителски и професионални изкуства, интеграционни проекти за нови граждани… Посещаван е от около 35000 души годишно от всички възрасти, от местния и Брюкселския регион.В De Zeyp работят 13 души, които включват в дейностите си много доброволци от квартала. От 2007 г. De Zeyp  работи по проекти за изкуство за хора с увреждания – семинари и представления. De Zeyp си сътрудничи с няколко дневни центрове и жилищни центрове, както и с отделни артисти. Продукциите са създадени от професионални режисьори по танц и театър. За тази дейност De Zeyp е признат от фламандския министър на културата, както като участник в областта на интеграцията, така и в областта на изкуствата.

Достъпни изкуства и култура – Финландия

От 2009г. извършва международен обмен на резултати и обучения; изгражда мрежи за артистично сътрудничество и сътрудничество за повишаване на осведомеността. Основният фокус в работата на организацията е да бъде свързващо звено за насърчаване на възможностите за артисти, които се нуждаят от подкрепа за турнета и сътрудничество; да подобри развитието на международните си връзки и фестивално сътрудничество в световен мащаб. Работа е насочена към преодоляване на неравния достъп до култура, изкуство и събития в обществото. Това включва осигуряване на нови възможности за детска култура, приложно изкуство за професионалисти, фестивали на изкуствата на хора с увреждания и достъп до изкуства за хора с увреждания от всички възрасти.

 

Университет на Улверхамптън – Великобритания

Експерт по европейски проекти. Неговият театър “Арена” е известен с постиженията си в иновациите и включването.

Vo’Arte – Португалия

Иновативен проектант за насърчаване на творчески и достъпен диалог чрез приобщаващи художествени практики. Фокусирайки се върху мултидисциплинарното съвременно творчество и насочването към културна децентрализация, Vo’Arte има за цел да укрепи връзките между всички общности и култури, като същевременно разшири и развие нови аудитории.

Център за култура Трешневска – Хърватия 

Основана през 1980 година. Разположена в най-населените квартали на Загреб (Трешневска юг и север) с над 120 000 жители, тя е както като локален социокултурен център, така и като място за срещи за различни културни и художествени събития. Работим по програми, които насърчават самоосъзнаването, ученето през целия живот, включването и подобряването на качеството на живот. Основните ни дейности са културно и арт обучение, развитие на културни интереси, аматьорски и професионални промоции на изкуството.

Европейска мрежа от културни центрове – Белгия

Свързва и овластява културните центрове, улеснява международното сътрудничество и допринася за професионалния растеж на членовете си. ENCC вярва, че участието в изкуствата и културата на индивидуално ниво провокира личностнотоо развитие на индивида, както и развитие на обществото като цяло.

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – Белгия

Неправителствена организация с нестопанска цел в сектора на хората с увреждания. Популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните асоциации. Има над 80 милиона души с увреждания в цяла Европа. Основната цел на EASPD е да насърчава равните възможности за хората с увреждания чрез ефективни и висококачествени системи за обслужване.

Удруга Казалище, Визуално изкуство и култура на глухите Длан– Хърватия

Органиацията е основана на 18.10.2001 г. с цел по-добро популяризиране на  културата и ценностите на глухите хора и включването им във всички сфери на културния живот. Освен театър, тя популяризира жестомимичния език като организира езикови курсове по жестомимичен език, поезия на жестомимичен език, знак-танц (комбинация от танц и знак), подкрепя глухи автори на аудио-визуални изкуства – живопис, фотография, скулптура, видео изкуство, музика, разказване на истории на жестомимичен език; популяризиране на жестомимичния език и културата на глухите чрез културни събития, работни срещи, лекции, статии на уебсайта и представяне на борбата за признаване на знаковите езици като езици на културните малцинства, живеещи в Хърватия.

A white tulip outline with a hand in the middle, on a navy blue background. White writing says "Theatre Tsvete"

Театър Цвете  – България  

Неправителствена организация на професионални актьори, режисьори, психолози и доброволци. Използваме интерактивни театрални техники, които са иновативни за България, за да помогнем на деца и младежи, независимо от техния произход и способности, да опознаят и приемат себе си и останалите; стимулираме личностното им развитие и насърчаваме позитивното им участие в обществения живот.