Какво е Творческа Европа?

“Достъпна и приобщаваща култура” е една от ключовите цели на Творческата Европа.

Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. има за цел “премахване на бариерите пред равнопоставеното им участие в … дейностите за отдих”.Ето защо настоящият проект «Смесване на публики в изкуството» е приет и подкрепен от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура като проект за сътрудничество в бюджетната линия “Творческа Европа”.

Партньорите по проекта решиха да използват по-широкото име Signandsoundtheatre.eu за отворената интернет платформа, за да свържат актьори със и без слухови проблеми от цяла Европа:

Sign & Sound Theatre се занимава както с премахването на “бариерите в нагласите”, така и с изучаването на нови начини за изработване на приобщаващо изкуство за приобщаваща аудитория. Той има за цел да предостави възможност на артисти и зрители със и без увреждания, едновременно да имат едно и също театрално изживяване, без да се предпочита един или друг артист / аудитория, с което проектът работи за решаването на общоевропейски проблем, свързан с липсата на включване на хора с увреждания в изкуството.

Работим по три направления:

• Изпробване начини за сътрудничество между културните центрове и доставчиците на услуги за ангажиране на аудитории с увреждания с приложни изкуства.
• Насърчаване сътрудничеството на артисти със и без слухови увреждани в прилагането на новата театрална техника – Иновативен Двуезичен Театър (ИДТ) – използваща интегриран знаков и говорим език.
• Проучване на начините за адаптиране на ИДТ за общности с различни специфични потребности и съответни медии, напр. за хора със зрителни или интелектуални затруднения.

Проектът осигурява изграждане на капацитет и транснационална

мобилност чрез семинари в три области:

• За културните организации и организациите на доставчиците на услуги – да се научат как да ангажират аудитории с различни потребности в изкуствата (театърът като процес);
• За артистични директори – да се научат да използват ИДТ като инструмент за разработване на приобщаващи театрални представления (или да ги адаптират към други медии и потребности);
• За артистите – да се научите как да прилагат ИДТ в сътрудничество между хора с различни потребности (например със и без слухови проблеми.).
Пилотното представяне на ИДТ включва поставяне, премиера и турне на двуезичната пиеса на Ееро Енгвист в 6-те страни-партньори.

Проектът ще завърши с конференция в Брюксел (по време на Международна седмица на хората със слухови проблеми, през септември, 2019 г.). Там ще бъдат представени резултатите от изпълнението на творческите задачи, обратна връзка от семинарите и ще бъдат указани насоки и препоръки към европейските политици.